عالی کارمند ساختمانی پس اجتناب کرده اند سقوط در چاه جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادسخنگوی گروه شومینه نشانی تهران اجتناب کرده اند فوت عالی کارمند ساختمانی بر تأثیر سقوط در چاه در سعدآباد خبر داد.

به گزارش پیرسون، جلال ملکی همراه خود ردیابی به از دست دادن زندگی عالی کارمند ساختمانی بر تأثیر سقوط در چاه اظهار داشت: ساعت ۱۳:۴۲ درست در این لحظه عالی مورد سقوط در چاه در جاده سعادت آباد به سامانه ۱۲۵ شومینه نشانی شهرداری تهران ادعا شد. . شهرداری.

وی افزود: بلافاصله ۲ ایستگاه همراه خود از دستگاه شومینه نشانی به محل حادثه اعزام شدند کدام ممکن است ظرف مدت ۴ دقیقه به محل حادثه رسیدند.

سخنگوی گروه شومینه نشانی شهرداری تهران شکسته نشده داد: محل حادثه عالی تعهد عمرانی بوده کدام ممکن است در مرحله حفاری بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گوشه ای اجتناب کرده اند ناخوشایند حفاری شده چاهی به عمق ۴ متر حفر شده است. تصادف رخ داد.

وی اظهار داشت: در چاه آب بود، کارمند ۲۶ ساله افغان در چاه سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور مناسب در ته چاه فرو سر خورد.

مالکی تصریح کرد: شومینه نشانان همراه خود هشدار مورد نیاز عملیات را تحریک کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شخص را اجتناب کرده اند چاه خارج کردند با این حال متاسفانه همراه خود تایید ماموران اورژانس این شخص جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داد. سپس شومینه نشانان محل را جهت تجزیه و تحلیل توسط مشاوران به مشاوران عرضه دادند.

تأمین: ایسنا