فارکس محبوب برای تهیه دارو بردن نشده است
وزارت بهداشت:

تاکنون لغو فارکس محبوب برای تامین دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه ۱۴۰۱ گفتن نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس محبوب همچنان یکپارچه دارد.

به مشاوره شخص خاص، رئیس وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت گفتن کرد: در صورت بردن فارکس محبوب، مابه التفاوت به جای آن تیز کردن به تامین کننده به خوردن کننده واریز تبدیل می شود.

همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار گروه های بیمه گر شهرت ریالی به این گروه ها تیز کردن تبدیل می شود. به این انجمن همراه خود کاهش تیز کردن های فرانشیز فرد مبتلا، تغییری در تیز کردن های فرد مبتلا نسبت به ۱۴۰۰ تحمیل نمی شود.