فرآیند غیرمعمول جفت گیری پرنده + فیلم


در کل فصل جفت گیری، پرنده نر این پرندگان همراه خود اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقص های مفصل بال های شخصی را باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته می تدریجی به همان اندازه پرنده ماده را برای جفت گیری توسل به تدریجی.

توسعه جفت گیری این پرندگان به قدری پیچیده است کدام ممکن است پرندگان نر در گذشته اجتناب کرده اند یافتن جفت، چندین بار در لانه این رقص را ورزش می کنند.