فینال آمار کالا سینمای ایران


همراه خود آغاز سفر نوروزی، کالا بازدیدها جهش چشمگیری داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر سینماهای اخیر اجتناب کرده اند تمام قابلیت سینماها برای تعمیر خواستن مردمان استفاده کرده اند.

{در این} میان «مقامات مهدی»، «ساقبند» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شادروان» گوی سبقت را اجتناب کرده اند تولید دیگری فیلم های ایرانی ربودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا میلیاردی داشتند. در زیر نگاهی داریم به فینال آمار کالا فیلم های سینمای ایران.

فیلم سینمایی «سگ» کدام ممکن است چهارشنبه ۲۵ اسفند اکران شد، تاکنون ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۲ میلیون تومان کالا داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به ۶۶ هزار تماشاگر را به شخصی فریب دادن کرده است. این فیلم پرفروش ترین فیلم نوروز ۱۴۰۱ تاکنون {بوده است}.

«وضعیت مهدی» کدام ممکن است اجتناب کرده اند چهارشنبه ۱۸ اسفند اکران شد، تاکنون ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ میلیون تومان کالا داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۶۲ هزار تماشاگر را به سینماهای ملت معرفی شده است است. این فیلم در رتبه دوم کالا فیلم های نوروزی ۱۴۰۱ قرار گرفت.

فیلم سینمایی «شادروان» کدام ممکن است اجتناب کرده اند چهارشنبه ۲۵ اسفند اکران شد، تاکنون به کالا خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۹ میلیون تومانی کف دست یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۳۵ هزار بیننده را فریب دادن کرده است. این فیلم در رتبه سوم کالا فیلم های نوروزی ۱۴۰۱ قرار گرفت.

«شخص بازنده» کدام ممکن است چهارشنبه ۲۵ اسفند اکران شد، تاکنون ۹۰۰ میلیون تومان بلیت فروخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به ۲۲ هزار بیننده فریب دادن کرده است. این فیلم در کالا فیلم های نوروزی ۱۴۰۱ چهارم شد.

روز صفر کدام ممکن است روز چهارشنبه ۲۵ اسفند اکران شد، تاکنون ۷۰۰ میلیون تومان بلیت کالا داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۹ هزار تماشاگر را به شخصی فریب دادن کرده است. این فیلم در رتبه پنجم کالا فیلم های نوروزی ۱۴۰۱ قرار گرفت.

خوب گل توسط خودم کدام ممکن است اکران شخصی را اجتناب کرده اند چهارشنبه ۱۸ اسفند تحریک کردن کرد، تاکنون ۱۲۴ میلیون تومان بلیت فروخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۰۰ بیننده را به شخصی فریب دادن کرده است. این فیلم در رتبه ششم کالا فیلم های نوروزی ۱۴۰۱ قرار گرفت.

ممنوعه کدام ممکن است چهارشنبه ۱۸ اسفند اکران شد تاکنون ۹۲ میلیون تومان بلیت فروخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰۰ تماشاگر را به شخصی فریب دادن کرده است. این فیلم در رتبه آخر کالا فیلم های نوروزی ۱۴۰۱ قرار دارد.