قهرمانی تنیس روی میز بچه ها عراق/ نایب قهرمان هیئت ایران


یکتا لارکیان اجتناب کرده اند کلاس سنی زیر ۱۳ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید النا رحیمی اجتناب کرده اند کلاس سنی زیر ۱۷ سال به مدال نقره مسابقات WTT عراق بازو یافتند.

یکتا لارکیان در فینال زیر ۱۳ سال مقابل حریفی اجتناب کرده اند سوریه همراه خود نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال نقره بازو کشف شد. لارکیان در سه دیدار متوالی همراه خود نتایج ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ بر ۸ شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردنبند نقره را اجتناب کرده اند آن شخصی کرد.

لارکیان پیش اجتناب کرده اند این همراه خود شیوع ۳ بر خوب مقابل باران ارجمند به نیمه آخرین راه یافته بود. در برابر این وانیا یاوری در مرحله نیمه آخرین همراه خود نتیجه ۳ بر خوب مغلوب مشاور سوریه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقام سوم مشترک بازو کشف شد.

بدین انجمن مدال طلای این مسابقات به سوریه رسید. یکتا لارکیان نقره گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانیا یاوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران ارجمند مشترکا مقام سوم را کسب کردند.

النا رحیمی در فینال زیر ۱۷ سال مقابل مریم یوسف مصری همراه خود نتیجه ۳ بر خوب شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال نقره این رقبا ها بازو کشف شد.

رحیمی در نیمه اول ۱۵ بر ۱۳ شکست خورد. در نیمه دوم این دیدار همراه خود نتیجه ۱۱ بر ۷ به درآمد مشاور ایران به نوک رسید با این حال در ۲ دیدار فعلی حریف همراه خود نتیجه ۱۱ بر ۹ اجتناب کرده اند سد الرحیمی تحویل داد به همان اندازه تفریحی همراه خود نتیجه خوب گل به نوک برسد. امتیاز کل ۳.: ۱ به نفع مشاور مصر.

مشاور کشورمان پیش اجتناب کرده اند این در مرحله نیمه آخرین همراه خود نتیجه ۳ بر ۱ اجتناب کرده اند حریفی تولید دیگری اجتناب کرده اند مصر پیشی گرفته است.

ساتیاخ الوخانی نیز در مرحله نیمه آخرین همراه خود نتیجه ۳ بر خوب مغلوب حریف مصری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال برنز مشترک بازو کشف شد.

بدین انجمن ورزشکار مصری به مدال طلا بازو کشف شد. النا رحیمی مدال نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش الوخانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری بازیگر مصری مدال برنز را اجتناب کرده اند آن شخصی کردند.

هدایت جوانان تسریع شده را نسیم رنجبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی خانم ها جوان را آزاده سرافراز بر عهده دارد.