مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه سابق آمریکا درگذشت


آلبرایت اولین وزیر خارجه آمریکا بود کدام ممکن است رسما موقعیت کشورش در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران را پذیرفت، اما اجتناب کرده اند عذرخواهی مناسب خودداری کرد.

آلبرایت منصفانه چهره کلیدی در مقامات رئیس جمهور سابق بیل کلینتون بود کدام ممکن است ابتدا شناخته شده به عنوان فرستاده آمریکا در گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس شناخته شده به عنوان دومین دیپلمات ارشد در وزارت امور خارجه در وسط دوم ریاست جمهوری شخصی خدمت کرد. او اجتناب کرده اند افزایش ناتو حمایت کرد.

او اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۷ به همان اندازه ۲۰۰۱ شناخته شده به عنوان وزیر امور خارجه در زمان وزیر امور خارجه بیل کلینتون خدمت کرد. به معنای واقعی کلمه هستند، او اولین زنی در گذشته تاریخی آمریکا است کدام ممکن است به این سمت رسیده است.

آلبرایت علاوه بر این اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۳ به همان اندازه ۱۹۹۷ مشاور آمریکا در گروه ملل بود. آلبرایت در مصاحبه ای همراه خود CBS در سال ۱۹۹۶ به این سؤال پاسخ داد کدام ممکن است خواه یا نه نیم میلیون کودک عراقی به دلیل تحریم های آمریکا جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده اند هر دو خیر، کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند انواع کودکان کشته شده {در این} ملت است. هیروشیما او در حمایت اجتناب کرده اند انتخاب سیاستمداران کشورش مدعی شد کدام ممکن است این انواع فوق العاده روی حیله و تزویر بوده اما بهایی کدام ممکن است تیز کردن شده ارزشش را دارد!