ما تحت هیچ شرایطی کف دست اجتناب کرده اند شکسته نشده ورزش های {صلح آمیز} هسته ای در ملت نخواهیم برد


محمد اسلامی vp هیئت مدیره گروه نشاط اتمی در پیامی تصویری تحریک کردن نوروز ۱۴۰۱ را تبریک ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تحت هیچ شرایطی اجتناب کرده اند شکسته نشده ورزش های {صلح آمیز} هسته ای در ملت کف دست برنمی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۱ امتحان شده خواهیم کرد. فینال دوم برای رشد این سیستم های قطعا ارزش آن را دارد آفرین برای شما ممکن است افراد گران.

معاون رئیس جمهور {در این} پیام همراه خود تبریک سال ۱۴۰۱ شمسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز همراه خود وجود این سیستم ریزی همه جانبه صنعت هسته ای ایران برای تداوم ورزش های {صلح آمیز} هسته ای، ذکر شد: ما نیز مفتخریم کدام ممکن است {در این} سطوح اولین این سیستم ریزی جامعی داریم. ایران اتمی می‌توانیم اجتناب کرده اند قابلیت فناوری‌های نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حال بیش اجتناب کرده اند پیش برای ارتقای استاندارد اقامت ملت گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریف ایران در بخش‌های مختلف بهداشت، کشاورزی، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست استفاده کنیم. بدین انجمن همراه خود رشد ورزش های گروه نشاط اتمی ایران شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند حاملان سودآور علم، امتحان شده روزافزونی برای بدست آوردن به تنظیم زیست پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت ثابت خواهیم داشت.

رئیس گروه نشاط اتمی در پیامی به رویداد نوروز ۱۴۰۱ ذکر شد: افراد گران ایران واقف هستیم کدام ممکن است گروه نشاط اتمی ایران طی ۴ دهه قبلی مسیر روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاقت‌فرسایی را طی کرده است. بخش ورزش در فناوری هسته ای محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از این، دانشمندان ما باید در مرزهای داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری حرکت کنند کدام ممکن است در اختیار توانایی های غول پیکر است. توانایی های غول پیکر به هیچ کشوری اجازه نمی دهند کدام ممکن است به سادگی به همه قابلیت های فناوری هسته ای ورود پیدا تنبل. اما علیرغم امتحان شده مستکبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحمدالله همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمندان صنعت هسته ای همراه خود سربلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی هایی کدام ممکن است شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایشان متحمل شدند، سودآور به کسب این اجلاس غول پیکر شدند. منطقه.

وی شکسته نشده داد: برای حضور در بالاترین ارتفاع ها فناوری هسته ای را در اختیار «شهدای هسته ای» انقلاب قرار دادیم. همه اینها آرم دهنده آرزو محکم {است تا} بتوانیم تاثیرات این فناوری فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژیک را در اقامت افراد آرم دهیم.

معاون رئیس جمهور همراه خود ردیابی به نکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمایشات حکیمانه مقام معظم مدیریت کدام ممکن است همراه خود تعمیق آن زمینه را برای رشد فناوری هسته ای فراهم کرد، ذکر شد: فناوری، صنعت، تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت به عمومی تنظیم کرده است.

وی در طولانی مدت این پیام ذکر شد: همراه خود استعانت اجتناب کرده اند خداوند متعال {در این} ایام را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهه های عمر ورزش های صنعت هسته ای جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون نشاط اتمی سازمانی می کنیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند شکسته نشده آن خودداری نکنیم. ورزش‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران.» به همان اندازه فینال دوم بیایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پیشبرد این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد‌آفرینی برای شما ممکن است اعضای خانواده روی حیله و تزویر امتحان شده خواهیم کرد. امیدوارم همراه خود عنایات همیشگی خداوند بتوانیم کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج خواص مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت های روز افزون را برای شما ممکن است اعضای خانواده فراهم نماییم.