مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر بر بالا ۵ میلیارد دلاری هماهنگی کردند


مقامات مصر روز سه شنبه ادعا کرد کدام ممکن است دوحه همراه خود ارزش ۵ میلیارد دلاری برای در مصر موافقت کرده است.

این هماهنگی پس اجتناب کرده اند دیدار مصطفی مدولی نخست وزیر مصر همراه خود محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه قطر در قاهره حاصل شد.

در شبیه به زمان، شیخ محمد بن عبدالرحمن، وزیر خارجه قطر به سی ان ان اظهار داشت کدام ممکن است کشورش های شخصی در روسیه را کاهش داده است.

رئیس تجهیزات دیپلماسی قطر تاکید کرد کدام ممکن است دوحه به طور گسترده پیش بینی وفاداری سیاسی بهتری را در گذشته اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل افزایش شخصی در روسیه هر دو اروپا دارد.