مطالب ضروری: آنچه باید در مورد هورمون درمانی بیو همسان برای علائم یائسگی بدانیددر حالی که بسیاری از زنان در دوران یائسگی و پس از یائسگی درخواست هورمون‌های بیولوژیکی دارند، هیچ داده‌ای وجود ندارد که نشان دهد هورمون‌های زیستی ایمن‌تر یا مؤثرتر از درمان‌های جایگزین هورمونی مورد تأیید FDA هستند.

The post Reads Essential: آنچه شما باید درباره هورمون درمانی بیو همسان برای علائم یائسگی بدانید اولین بار در مرکز MGH برای سلامت روان زنان ظاهر شد.