مظنون به قتل ۲ داده ها آموز دستگیر شدرئیس کل دادگستری شهرستان گلستان اجتناب کرده اند دستگیری مظنون به قتل ۲ شهروند گنبدی در عصر قبلی خبر داد.

به گزارش پیرسون، حیدر آسیابی همراه خود ردیابی به قتل عصر دیروز در گنبدکاووس ذکر شد: پرونده ۲ قتل عصر قبلی در گنبدکاووس به صورت ویژه پیگیری تبدیل می شود.

وی همراه خود ادعا دستگیری منصفانه مظنون {در این} پرونده ذکر شد: اجتناب کرده اند زمان بروز این حادثه، دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپرس ویژه جنایت گنبدکاووس در محل حضور یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت ویژه در جاری پیگیری این پرونده هستند.

رئیس کل دادگستری گلستان همراه خود تاکید بر اینکه ادامه دارد برای اظهارنظر دانستن درباره دلیل برای هر دو انگیزه این قتل ها زود است، ذکر شد: باید منتظر پایان دادن تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل مستندات باشیم.

السیابی همراه خود خاص اینکه متهم ارتکاب این قتل همانطور که صحبت می کنیم (دوشنبه ۱۵ فروردین) در بازپرسی بازپرسی دادسرای قنبد طافه تفهیم اتهام شد، افزود: این شخص هم اکنون برای تحقیقات تا حد زیادی در بازداشت رفتن می برد.

شامگاه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۲ نفر در محله چین بوئن گنبدکاووس کشته شدند. قربانیان ۲ تن اجتناب کرده اند شاگردان ولسوالی بیگمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوجه بودند کدام ممکن است در دانشگاه الهیات این ولسوالی به ضرب گلوله کشته شدند.