منقل سوزی به ۱ فروشگاه فراهم می کند خانگی در مشهد خسارت وارد کردهمزمان همراه خود میلاد امام زمان (عج) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازدید حسن شریفی رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل نمایندگی بیمه ایران به استان خراسان رضوی، منقل سوزی به انبار فراهم می کند خانگی عسگری به مبلغ ۳ میلیارد تومان در برج سجاد خسارت وارد کرد. ساختمان نمایندگی بیمه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ تکمیل شد.

به گزارش پیرسون، مدیرعامل نمایندگی بیمه ایران صنوبر غرامت این حادثه عظیم رخ داده در مشهد را یکی اجتناب کرده اند اقدامات منحصربفرد این نمایندگی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تکنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش بیمه در ایران در وسط جدید اینجا است کدام ممکن است حاضر ارائه دهندگان متمایز، باکیفیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممتاز برای نمایندگی های بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالباختگان.»

وی افزود: هدف نمایندگی بیمه ایران همراه خود بستگی به سالها تخصص، تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی متخصصان شخصی، راه اندازی شد ساختار های نوین بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سنت بیمه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم {در این} راستا {در این} راستا سودآور باشیم. همراه خود پوشش های مقامات انقلابی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت مردمان را بیش اجتناب کرده اند پیش جلب تدریجی.

وی به بیمه شدگان طرفدار کرد: در هنگام کسب بیمه نامه همراه خود برای درمان نرخ تورم در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت داروها اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات، اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی شخصی را به هزینه دقیق بیمه کنند به همان اندازه در زمان بروز خسارت متحمل ضرر نشوند. کسب حادثه.

شریفی خاطرنشان کرد: متخصصان ما در شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر های در سرتاسر ملت این آمادگی را دارند کدام ممکن است در صورت تمایل نمایندگی بیمه، مشاور خوبی برای او یا او در هنگام کسب بیمه نامه باشند.

رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل پس اجتناب کرده اند بازدید اجتناب کرده اند واحدهای مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسابداری این استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین نقدینگی بر لزوم صنوبر غرامت در گذشته اجتناب کرده اند نوک سال تاکید کردند.

{در این} مراسم نمایندگی بیمه همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند صنوبر خسارت توسط نمایندگی بیمه ایران اجتناب کرده اند حضور مدیرعامل نمایندگی بیمه ایران در روزهای پایانی سال شناخت کرد. سعید شرگر سرپرست کل نمایندگی بیمه ایران در استان خراسان نیز گزارشی اجتناب کرده اند کار کردن این استان حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حضور مدیرعامل {در این} استان تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر کرد.

تأمین: روابط کلی