منقل سوزی مهیب در شمال سرزمین های اشغالی + فیلم


رسانه های صهیونیستی اجتناب کرده اند بروز منقل سوزی در عمق در ساختمانی در جاری مونتاژ در سرزمین های اشغالی خبر دادند.

به گزارش جامعه صهیونیستی «کان»، این منقل سوزی در شهر «عکا» در شمال سرزمین های اشغالی رخ داد.


پس اجتناب کرده اند منقل سوزی، توده بزرگی اجتناب کرده اند دود آسمان را پر کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند در اطراف دیده شده بود.

امدادگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل نشانان به محل حادثه اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به گستردگی منقل، خانه های فراگیر تخلیه شدند.


عمیق بیشتری اجتناب کرده اند منقل سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای از محسوس آن فاش نشده است.