من می خواهم مانچینی را ریختن {نمی کنم}
رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا:

روبرتو مانچینی هدایت گروه سراسری فوتبال ایتالیا را شکسته نشده خواهد داد.

به گزارش پیرسون، روبرتو مانچینی تعدادی از هفته در گذشته اجتناب کرده اند اینکه تابستان قبلی قهرمان یورو ۲۰۲۰ شود، قرارداد شخصی را همراه خود این گروه به همان اندازه سال ۲۰۲۶ تمدید کرد. در آن نقطه {هیچ کس} پیش بینی نداشت کدام ممکن است آتزوری تنها پس اجتناب کرده اند ۹ ماه برای دومین بار متوالی جام جهانی را اجتناب کرده اند بازو بدهد.

پس اجتناب کرده اند باخت روز پنجشنبه مقابل مقدونیه شمالی، گابریل گراویا، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا ذکر شد کدام ممکن است مانچینی را ریختن نخواهد کرد. به گزارش گاتزتا دلو اسپورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوریره دلو اسپورت، این معلم به هدایت گروه سراسری فوتبال کشورش شکسته نشده خواهد داد.

اجتناب کرده اند طرفی روبرتو مانچینی ظاهرا انتخاب گرفته است کدام ممکن است کناره گیری نکند، به همین دلیل تفریحی دلپذیر فردا همراه خود گروه سراسری ترکیه نباید فینال تفریحی او در ایتالیا باشد.

روبرتو مانچینی به همان اندازه سال ۲۰۲۶ همراه خود فدراسیون فوتبال ایتالیا قرارداد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم بعدی او شاید رساندن لاجوردی ها پس اجتناب کرده اند ۲ غیبت به جام جهانی باشد.

تأمین: ایسنا