موسسه مالی مرکزی بخشنامه ای در خصوص رهن عروسی صادر کردبر ایده بند الف تبصره شماره ۱۶ قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ کل ملت، بخشنامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه عروسی به جامعه بانکی همراه خود مستندسازی آسانتر صادر شده است.

به گزارش پیرسون، موسسه مالی در بخشنامه شماره ۰۱/۳۰۳۹ بند (الف) تبصره (۱۶) قوانین بودجه ۱۴۰۱ کل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزء (۱) بند قانونی مذکور را به جامعه بانکی کشتی کرد. بر این ایده تصمیم گیری تبدیل می شود:

موسسه مالی مرکزی موظف است اجتناب کرده اند ۱۰۰ نسبت (۱۰۰%) بقیه سپرده های قرض حسنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه نسبت (۵۰%) رهن قرض فعلی، تسهیلات موضوع این بند را همراه خود انتخاب اول اجتناب کرده اند طریق موسسه مالی های مسئله حاضر تدریجی. سپرده های خوشگل اجتناب کرده اند جامعه بانکی.

موسسه مالی ها نیز موظفند بر ایده رتبه اعتباری نامزدها، کمتر از همراه خود تکل سفته اجتناب کرده اند متقاضی هر دو ضامن اصلی نسبت به صنوبر تسهیلات اقدام کنند. پاسخگویی حسن اجرای مفاد این بند بر عهده موسسه مالی مرکزی، موسسه مالی های مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان ذی ربط است. عدم اجرا هر دو تاخیر در صنوبر تسهیلات تخلف محسوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است:

بر این ایده، رهن عروسی برای هر منصفانه اجتناب کرده اند زوجینی کدام ممکن است گذشته تاریخی عروسی آنها بعد اجتناب کرده اند ۱/۱/۱۳۹۷ {بوده است}، منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال همراه خود مدت بازپرداخت ده ساله می باشد. عقدنامه قرض الحسنه برای زوجین زیر بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران زیر بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سال منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. وی افزود: همه موسسه مالی ها موظفند انواع تسهیلات عروسی ماهانه خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع منتظران بدست آمده این تسهیلات را گفتن کنند.

علاوه بر این بر ایده مفاد بند (۵۰) قوانین کامل ارائه دهندگان رسانی به ایثارگران، مشمولان این قوانین مشمول بدست آمده ۲ برابر اشخاص حقیقی دوره ای رهن عروسی هستند.

در نهایت تاکید تبدیل می شود ترتیبی متعهد شدن شود به همان اندازه کمتر از ظرف مدت منصفانه هفته اجتناب کرده اند گذشته تاریخی وصول نامه مذکور، اجتناب کرده اند سوی جامعه بانکی به واحدهای اجرایی ذیربط {در سراسر} ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کپی ابلاغیه مربوطه به این موسسه مالی اطلاع داده شود.