نارسایی عصبی چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه معامله با تبدیل می شود؟همراه خود اینکه نارسایی عصبی این تولید دیگری عالی اصطلاح پزشکی نیست، با این حال باقی مانده است توسط متعدد برای توضیح دادن علائم استفاده تبدیل می شود فشار با کیفیت صنعتیعدم در رویارویی همراه خود مشکل های مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه دیگران شناخته شده به عنوان شکست روانشناختی درک می کنند، کدام ممکن است ممکن است عالی بیماری روانی علاوه بر این تجزیه و تحلیل داده نشده است.

هیچ رئوس مطالب واحدی اجتناب کرده اند نارسایی عصبی {وجود ندارد}، با این حال عموماً شناخته شده به عنوان فاصله‌ای تلقی می‌شود کدام ممکن است در آن استرس فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاطفی غیر قابل تحمل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی شخص برای انجام مؤثر را مختل می‌تدریجی.

هنگامی کدام ممکن است شکست رخ می دهد بالقوه است شخص علائم فیزیکی، روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتاری را تخصص تدریجی. علائم شکست عصبی اجتناب کرده اند شخص خاص به شخص تولید دیگری مشخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای زمینه ای نیز ممکن است بر علائم ممکن است تأثیر بگذارد. این اصطلاح حتی در گروه پزشکی استفاده نمی شود.

نارسایی عصبی همراه خود علائم مختلفی توضیح دادن تبدیل می شود اجتناب کرده اند جمله:
علائم ناامیدی معادل: اجتناب کرده اند کف دست دادن امید، ایده ها خودکشی هر دو شکستن به شخصی
ترس اجتناب کرده اند {فشار خون بالا}گرفتگی گروه های عضلانی، افتادگی کف دست ها، سرگیجه، ناراحتی شکم، لرزش هر دو لرزش
بیخوابی
فانتاسم
نوسانات خلقی از حداکثر هر دو تشنج های غیر قابل دلیل
اشیا ترس زدگیکدام ممکن است برای ادغام کردن درد کابینت سینه، کنار شدن اجتناب کرده اند واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی، ترس از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال در تنفس است.
پارانویامثل اینکه در نظر گرفته شده می کنید کسی ممکن است را تماشا می تدریجی
خاطرات قبلی اجتناب کرده اند عالی مناسبت آسیب زاکدام ممکن است بالقوه است به اختلال استرس پس اجتناب کرده اند سانحه (PTSD) تجزیه و تحلیل داده نشده ردیابی داشته باشد.
درو کردن اجتناب کرده اند حساب اجتناب کرده اند خانوار، دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران {به دلیل} اختلال عصبی

اگر استرس را تحمل کنید، بالقوه است شخص خاص دچار حمله عصبی شود. این فشار ممکن است ناشی اجتناب کرده اند تأثیرات خارجی باشد معادل: فشار کاری ملایم، مناسبت آسیب زا جدید، معادل از دست دادن زندگی یکی اجتناب کرده اند {اعضای خانواده}اصلاح غول پیکر در مسکن معادل طلاقضعیف خواب، عدم در استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل شرایط مزمن پزشکی.

نکاتی موجود است کدام ممکن است ممکن است به کاهش علائم نارسایی عصبی کمک تدریجی، اجتناب کرده اند جمله:
وقتی بافت اضطراب هر دو استرس می کنید عمیق نفس بکشید.
بلعیدن کافئین را در رژیم غذایی شخصی متوقف کنید.
ترتیب این سیستم خواب ارائه می دهیم {کمک می کند} بیشتر بخوابید.

این غیرمعمول نیست کدام ممکن است به طور معمول است بافت کنید کدام ممکن است نمی توانید استرس های مسکن را مدیریت کنید، با این حال اگر در انجام کارهای روزانه اشکال دارید، استرس را به روشی مفید مدیریت نمی کنید. نارسایی عصبی بالقوه است سیگنال ای اجتناب کرده اند عالی اختلال سلامت روان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محض تبصره علائم نارسایی باید به دکتر مراجعه کنید. دکتر ممکن است ارائه می دهیم در معامله با علائم فیزیکی کمک تدریجی.