نرخ جرایم سخت در سال قبلی ۷ سهم کاهش کشف شدرئیس پلیس اعلان کل استان تهران ذکر شد: هدف اصلی پلیس اعلان بر باندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم گروه یافته است. جرایم طرفدار عمدتاً در پلیس های تولید دیگری، به طور قابل توجهی پلیس پیشگیری، پیگیری تبدیل می شود.

به گزارش پیرسون، سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس اعلان تهران عظیم، در خصوص پرونده های معامله با شده در پلیس اعلان تهران عظیم در سال ۱۴۰۰ ذکر شد: اصلی اسبابک ها معامله با شده در پلیس اعلان تهران در زمینه خانه شکنی {بوده است}. بیش اجتناب کرده اند ۹۰ سهم اجتناب کرده اند پرونده هایی کدام ممکن است بدست آمده کردیم، خانه شکنی بود. متعاقباً بیشترین ورزش ما در سال ۱۴۰۱ در زمینه پرونده های خانه شکنی {بوده است}.

در سال ۱۴۰۱ این سیستم در عمق ای داریم به همان اندازه انشالله بتوانیم تجهیزات های مختلف را در زمینه پیشگیری اجتناب کرده اند خانه شکنی به فرماندهی کنیم. همراه خود ملاحظه به مبانی فوق، تجهیزات های مختلف باید در زمینه خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند خانه شکنی ورزش کنند، متعاقباً یکی اجتناب کرده اند این سیستم های اساسی ما اینجا است کدام ممکن است تجهیزات ها را پاسخگو کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توان تجهیزات های زیرمجموعه شورای تهیه کنید قلمرو استفاده کنیم.

رئیس پلیس اعلان کل استان تهران کسب اطلاعات در مورد عملکرد پلیس اعلان در کمپ خانه شکنی ذکر شد: ما به طور منظم در کلاس ها این قرارگاه حضور داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اجباری را همراه خود این قرارگاه داریم.

سردار لطفی کسب اطلاعات در مورد موسسه مالی دانش مجرمان ذکر شد: در حالی کدام ممکن است این موسسه مالی ضرر دارد، با این حال این موسسه مالی را برای سفر نوروزی همراه خود جدیت سرزنده کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سفر عید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق قوه قضائیه این سیستم دقیقی اندیشه در مورد شده است. برای مدیریت مجرمان {در این} پایگاه داده.

وی شکسته نشده داد: تهران اعلان کار عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگینی را انجام داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش مجرمان وارد این پایگاه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سفر عید همگی مدیریت می شوند.

رئیس پلیس اعلان تهران عظیم ذکر شد: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال های قبلی شاهد کاهش ۷ درصدی بروز جرایم سخت به طور قابل توجهی جرایم مسلحانه بودیم. خوشبختانه چیزی کدام ممکن است ما را شاد می تنبل اینجا است کدام ممکن است در جاری حاضر هیچ خانه شکنی مسلحانه اختراع نشده نداریم.

سردار لطفی کسب اطلاعات در مورد مفقودین دلیل داد: کار فوق العاده بزرگی در پلیس اعلان تهران عظیم در خصوص مفقودین {انجام شده} است. غیبت را در پلیس اعلان تهران عظیم محور کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پلیس اعلان مرکزی اداره ویژه ای در خصوص مفقودین {تشکیل شده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه داریم.

وی شکسته نشده داد: این الگو در سال ۱۴۰۱ شکسته نشده می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پرونده مفقودین برای عجله معامله با تبدیل می شود.

رئیس پلیس اعلان تهران در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه همراه خود افزایش ورزش مجرمانه در قالب باندها مواجه هستیم، ذکر شد: هدف اصلی پلیس اعلان بر باندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم گروه یافته است. جرایم طرفدار عمدتاً در پلیس های تولید دیگری، به طور قابل توجهی پلیس پیشگیری، پیگیری تبدیل می شود.

سردار لطفی ذکر شد: در زمینه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع جرایم گروه یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی همراه خود افزایش هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ مورد مواجه بودیم کدام ممکن است سال قبلی ساختار کاشف برخورد همراه خود جرایم گروه یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری جرایم گروه یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید باندهای آن را اجرا کردیم. افزایش کشف شد.

وی کسب اطلاعات در مورد آزمایشگاه های تعیین نیز ذکر شد: واحد تعیین پلیس اعلان تهران عظیم یکی اجتناب کرده اند مجهزترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی ترین مجموعه هاست کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند این سیستم های ما آسانسور این مجموعه است.

تأمین: النا