نعناع درد معده ناشی اجتناب کرده اند سندرم روده تحریک پذیر را تسکین می دهد


سندرم روده تحریک پذیر (IBS) منصفانه بیماری گوارشی است کدام ممکن است علائم آن برای ادغام کردن درد معده، نفخ، اسهال هر دو یبوست است. این می تواند یک بیماری ناتوان کننده است کدام ممکن است خانمها را ۲ برابر پسران مبتلا می تدریجی. حدود ۲۰ سهم اجتناب کرده اند مردمان به این بیماری مبتلا هستند.

این بیماری {به دلیل} {بهره وری} زیرین، غیبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش معامله با، بار مالی سنگینی را بر گروه تحمیل می تدریجی.

دلیل برای این بیماری به طور درست شناخته نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک محافظت شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده، مسمومیت غذایی، آنتی بیوتیک ها، استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنتیک قابل دستیابی است در بروز این بیماری عملکرد داشته باشد.

علائم برخی اجتناب کرده اند مبتلایان پس اجتناب کرده اند مصرف کردن غذاهای چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر، اسپرسو هر دو الکل به نظر می رسد تبدیل می شود. هیچ معامله با قطعی برای این بیماری {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم آن در کل اقامت افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدی تر تبدیل می شود.

نعناع خوراکی سال هاست کدام ممکن است برای تسکین دردهای شکمی ناشی اجتناب کرده اند بیماری های گوارشی استفاده تبدیل می شود.

نعناع همراه خود تأثیر بر اعصابی کدام ممکن است باعث درد در دیواره روده تبدیل می شود، درد معده ناشی اجتناب کرده اند سندرم روده تحریک پذیر را کاهش می دهد.