هماهنگی هسته ای همراه خود ایران «باقی مانده» نیست.


بر ایده مطالعات Psome; خوب مقام وزارت خارجه آمریکا روز جمعه مدعی شد کدام ممکن است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا معتقد است سپاه قدس ایران خوب گروه تروریستی است.

العربیه نوشت این ادعا اجتناب کرده اند سوی «گالینا پورتر» معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا صادر شده است.

پورتر در {پاسخ به} تقاضا کانال انگلیسی العربیه برای {به روز} رسانی هر دو تنظیم مذاکرات هماهنگی هسته ای در وین، اظهار داشت کدام ممکن است هیچ تغییری تحمیل نشده است.

وی افزود: این هماهنگی در جاری حاضر ۹ قریب الوقوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ باقی مانده است.

مدل میلی، رئیس ستاد مشترک کمیته نیروهای مسلح سنا روز پنجشنبه اظهار داشت: «ممکن است معتقدم نیروی قدس سپاه پاسداران خوب گروه تروریستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بردن آنها اجتناب کرده اند فهرست حمایت نخواهم کرد».

بر ایده گزارش های فعلی، قابل انجام است سپاه پاسداران در چارچوب مذاکرات وین اجتناب کرده اند لیست گروه های «تروریستی» آمریکا بردن شود.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به ANBI اظهار داشت: «خواه یا نه سپاه پاسداران خوب گروه تروریستی باقی خواهد ماند؟» وی اظهار داشت: ممکن است به عمیق اینکه در مذاکرات در مکان هستیم نمی پردازم. تنها چیزی کدام ممکن است می توانم بگویم اینجا است کدام ممکن است به نتیجه مذاکرات چندان خوشبین نیستم. همراه خود وجود تمام امتحان شده هایی کدام ممکن است برای این مذاکرات به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود این هماهنگی ایمنی ما بیشتر بود، با این حال به هماهنگی نرسیدیم. باید ببینیم خواه یا نه می توانیم به این (هماهنگی) برسیم هر دو خیر.