همراه خود ردیابی به پایان دادن خودروهای ناتمامعلی بهادری جهرمی در صفحه توئیتر شخصی نوشت: اجتناب کرده اند حدود ۱۷۰ هزار خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبار معیوب منطقه پارکینگ ماشین خودروسازان در ابتدای مقامات جدید، بیش اجتناب کرده اند ۸۰ هزار تجهیزات به همان اندازه کنون پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه شده است.

اقدامات {انجام شده} {در این} ۲۰۰ روز به خوبی آرم می دهد کدام ممکن است اصلاح صنعت خودرو همراه خود مدیریت جهادی انصافاً امکان پذیر است.