هنرمندانی سال ۱۴۰۰ میلادی اجتناب کرده اند دنیا رفتندبه گزارش پیرسون، در فینال روز اسفند ماه مروری خواهیم داشت بر هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت هایی بخش های مختلف هنری سرزنده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال فینال برگ اقامت شخصی را برگرداندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دنیا رفتند.