ورود خانمها به همین جا ممنوع است!


به گزارش پیرسون، علی درخشی همراه خود تخلیه کاریکاتوری در صفحه اینستاگرام شخصی اجتناب کرده اند برخورد غیرمعمول خانمها کنجکاوی مند به تماشای تفریحی خدمه فوتبال ایران و لبنان و ریختن آنها اجتناب کرده اند ورزشگاه انتقاد کرد.