وقتی غذا مادرت استچه اتفاقی می‌افتد وقتی غذا به تنها منبع آسایش، اطمینان، ایمنی و ابزاری برای اجتناب از حوادث درمان نشده تبدیل شود؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر