وی خبر پرتاب چرخ دنده اسیدی در رودخانه کارون را تکذیب کردسرپرست کل راه آهن جنوب ذکر شد: هیچ اسیدی در رودخانه کارون رها نشده است.

به گزارش پیرسون، اجتناب کرده اند دیروز فیلمی در دنیای آنلاین ما مبنی بر تخلیه چرخ دنده اسیدی اجتناب کرده اند پل سیاه همراه خود مخزن آب شومینه نشانی راه آهن در رودخانه کارون در دنیای آنلاین ما کف دست به کف دست تبدیل می شود کدام ممکن است مدیرکل راه آهن جنوب توضیحاتی {در این} خصوص حاضر کرده است.

درویش زاده ذکر شد: ساعت ۱۰ صبح دیروز گزارشی مبنی بر شیوع شومینه سوزی در جزایر زیر پل سیاه اهواز به کف دست ما رسید کدام ممکن است اجازه ورود خودروهای شومینه نشانی به جزایر را نداد.

وی ذکر شد: همراه خود این شرایط بلافاصله منصفانه مخزن آب شومینه نشانی راه آهن حامل منصفانه تجهیزات لوکوموتیو را به محل اعزام کردیم و همکارانمان شومینه سوزی های جزایر زیر پل سیاه را مهار کردند.

مدیرکل راه آهن جنوب ذکر شد: پس اجتناب کرده اند استقرار تانکر بر روی پل سیاه و امتحان شده شومینه نشانان، نیزارها خاموش و آب باقی مانده در موجود در واگن به رودخانه تخلیه شد.

به مشاوره این مقام پاسخگو برای، هیچ گونه اسیدی به رودخانه کارون رها نشده و ساده اجتناب کرده اند آب برای مهار شومینه استفاده شده است.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان