پارک ۱۸۶ هکتاری نرگس خاتون همزمان همراه خود روز شخصیت بازگشایی شد.حسین نزاری اجتناب کرده اند بازگشایی پارک نرگس خاتون به مساحت ۱۸۶ هکتار همزمان همراه خود روز شخصیت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بازگشایی پارک مسگرآباد کدام ممکن است به تماس گرفتن ماه مبارک شعبان نامیده می شود. ماه مادر امام زمان نرگس خاتون. سال هاست کدام ممکن است در اصل کار قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به لطف خدا اولین مرحله آن در روز شخصیت در اختیار ساکنان احترام قرار گرفت.

وی همراه خود ردیابی به اینکه پارک نرگس خاتون (سلام الله علیها) بام قلمرو شرق تهران است، افزود: ممکن است یکی اجتناب کرده اند محل قرارگیری های گردشگری متمایز قلمرو پانزدهم باشد.

معاون توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مناطق شهرداری تهران همراه خود ردیابی به اینکه این قرنیز برای استفاده توسط شهرداری قلمرو ۱۵ کنار هم قرار دادن شده است، ذکر شد: درهای این قرنیز اجتناب کرده اند ۱۳ فروردین ماه به روی ساکنان گران قیمت باز تبدیل می شود به همان اندازه دوستداران شخصیت اجتناب کرده اند این پارک بازدید کنند. . محل قرارگیری اجتناب کرده اند علاقه های شخصی بیشترین استفاده را ببرید.