پاسخ وزارت بازی به اتفاقات دیدار ایران، ایران و لبنانپاسخگو برای کیا اظهار داشت: همراه خود تحویل داد ۲۴ ساعت اجتناب کرده اند اتفاقات تفریحی مشهد همچنان انتقادات مختلفی موجود است.

به گزارش پیرسون، حدود ۲۴ ساعت پس اجتناب کرده اند اتفاقات جنجالی دیدار روز قبل از امروز نیروی کار سراسری فوتبال ایران همراه خود لبنان، محسن معتمد کیا مشاور رسانه ای وزیر بازی به این موضوع پاسخ نماد داد.

یکی اجتناب کرده اند مسئولان کیا خاص کرد: همراه خود تحویل داد ۲۴ ساعت اجتناب کرده اند اتفاقات تفریحی مشهد همچنان انتقادات مختلفی مطرح تبدیل می شود. اجتناب کرده اند خوب سو دلسوزان و هوادارانی هستند کدام ممکن است در همه زمان ها مؤدبانه اجتناب کرده اند این بازی حمایت کرده اند و اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری کمتر کسانی هستند کدام ممکن است در مقابل عذرخواهی و پاسخگویی به شبیه به بزرگوار، مدعی بروز وضعیت حال فوتبال هستند. . {افرادی که} تظاهر به “مبتلا” می کنند.. اجتناب کرده اند هدف اصلی روی فیفا و AFC دریغ نکنید.

وی یکپارچه داد: فدراسیون شناخته شده به عنوان دروازه بان فوتبال ملت اجتناب کرده اند مدت ها پیش تقاضا داشت کدام ممکن است این دیدار در مشهد برگزار شود و علیرغم عدم تخصص برگزاری مسابقات سراسری فوتبال در خارج اجتناب کرده اند تهران، این دیدار پس اجتناب کرده اند الاتحاد به مشهد منتقل شد. این در حالی است کدام ممکن است نحوه بلیت فروشی، مشکلات عدیده سامانه گفتن اتحادیه، رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی، حضور بیش اجتناب کرده اند حد در ورزشگاه و … هواداران را همراه خود مشکلات زیادی مواجه کرد.

مشاور وزیر بازی و کودکان خاطرنشان کرد: پوشش وزارت بازی و کودکان حمایت اجتناب کرده اند ورود تماشاگران به ورزشگاه ها است. سیاستی کدام ممکن است در تفریحی زودتر این نیروی کار اجرا شد و ممکن است همراه خود تعمیر نواقص به الگویی برای سایر مسابقات تغییر شود. فدراسیون فوتبال اختصاص داده شده به تجزیه و تحلیل اتفاقات رخ داده در تفریحی دیروز و ابراز همدردی همراه خود افرادی است کدام ممکن است {به دلیل} نقطه ضعف فدراسیون فوتبال در برگزاری مسابقه متحمل خسارات مادی و مذهبی شدند. نتیجه خدمت خانوار گرامی ایشان و رسانه ها سریع تقدیم می گردد.

تأمین: فارس