چقدر منطقه فضای بیش از حد است؟ برای مکان یابی تعادل صحیح


ارتباط

چقدر فضا در یک رابطه معمولی

مهم خوب اتصال هر دو عروسی درست چیست؟

اممم

همه عامل را همراه خود هم انجام دهیم؟

کارهایی را کدام ممکن است دوست دارند انجام می دهند؟

ماندن {به یکدیگر} ۲۴ * ۷؟

هر دو

در همه زمان ها به راحتی در دسترس است؟

خوشایند اگر در نظر گرفته شده می کنید اتصال هر دو عروسی درمورد به اسبابک ها بالاست… دوست گران قابل انجام است در هدف اشتباهی حرکت کنید!

اتصال اصلاً که ممکن نیست کدام ممکن است ۲۴*۷ همراه خود هم بمانیم. روابط اخیر اینجوری کار نکن! واقعیت اینجا است کدام ممکن است خوب اتصال با اشاره به عشق، صمیمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد است. همراه خود این جاری، اگر همراه خود شخص خاص {در این} سن قرار می گیرید، این اتصال با اشاره به عشق، صمیمیت، اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقه است.

{جستجو برای} منطقه باید دوره ای شود از روابط نباید بر ایده منطقه متعادل شود. من می خواهم انصافاًً شرایط را درک می کنم کدام ممکن است وقتی همدست مسکن ممکن است به سختی منطقه تمایل دارد هر دو تقاضا می تنبل، وضعیت به سختی گروتسک تبدیل می شود. با این حال جاده نقره ای با اشاره به خواستار منطقه اینجا است کدام ممکن است خوب نیروی خوش بینانه است. هر زوج حق دارند به سختی منطقه داشته باشند، درگیر نباشید کدام ممکن است اتصال ممکن است را بی رنگ نمی شود. به عنوان جایگزین، اتصال ممکن است را آسانسور می تنبل.

همراه خود این جاری، آنچه در همین جا ضروری است اینجا است کدام ممکن است ممکن است باید بدانید کدام ممکن است چگونه در یک واحد اتصال فضای مناسبی تحمیل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل فضای صحیح در اتصال ممکن است چیست.

{در این} وبلاگ بیایید تعادل صحیح فضای مفید در یک واحد اتصال را اختراع کنیم. پس بیایید آغاز کنیم.

منطقه دقیقا به چه معناست؟

دقیقاً به معنای فضا است

دادن منطقه به همسرتان صرفاً به این معناست کدام ممکن است برای انتخاب‌بندی نیازهای خصوصی‌تان وقت بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایی را برای خودتان انجام دهید. فضای خصوصی باید صرف محدوده هر دو انتخابی شود کدام ممکن است ارائه می دهیم بافت بهتری بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنیت مثبتی را با بیرون مختل کردن روابط ممکن است هر دو احساسات همدست مسکن تان تحمیل تنبل.

خواه یا نه منطقه برای خوب اتصال خالص است؟

مطمئنا، با بیرون هیچ در نظر گرفته شده دومی، منطقه برای اتصال ممکن است خوشایند است. این ۹ تنها به آسانسور اتصال ممکن است {کمک می کند}، اما علاوه بر این به انبساط روابط عاشقانه ممکن است نیز {کمک می کند}. همراه خود هم بودن در همه زمان ها ممکن است عاشقانه به تذکر برسد، همراه خود این جاری، معمولاً، معمولاً بافت تنگناهراسی می تنبل. بیشترین کلاستروفوبیاهر دو نزدیکی، ماندن، هر دو کار گروهی قابل انجام است منجر به ۱ اتصال شکست خورده شود.

همراه خود تحمیل فضایی برای همدست مسکن شخصی، می توانید روزی را برای او اختصاص دهید به همان اندازه نیازهای خصوصی شخصی را برآورده تنبل. به همین دلیل، خواستار منطقه در یک واحد اتصال انصافاًً خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید متقابلاً الهام بخش شود.

اهمیت منطقه در یک واحد اتصال چیست؟

چرا وقتی کسی هر آنچه را کدام ممکن است تمایل دارد اجتناب کرده اند هر اتصال ای دارد هر دو به بازو می آورد، به منطقه خواستن دارد؟ من می خواهم زوج های زیادی را دیده ام کدام ممکن است نسبت به آن است بافت عجیبی دارند. در همه زمان ها به خاطر داشته باشید کدام ممکن است یافتن فضای خصوصی به نیازهای خصوصی {کمک می کند}. پس باید فضایی عاری اجتناب کرده اند هرگونه کنجکاوی فراهم شود. این به آنها {کمک می کند} به همان اندازه آرام شوند، نیازهای خصوصی شخصی را برآورده کنند، ذهنیت خوش بینانه شخصی را محافظت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مشکلات شخصی خلاص شوند.

خواه یا نه قابل انجام است روز بدی در دفتر، همراه خود دوستان هر دو {اعضای خانواده} داشته باشند؟ در صورت وجود آنها هستند به سختی آرامش هر دو منطقه بخواهیدآنها نیاز دارند با بیرون درک اساس مشکلات آن را بدست آمده کنند. می‌توانید بعداً همراه خود آن‌ها هم صحبت کنید، ابتدا فضایی برای آن‌ها تحمیل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه دهید خودشان (اگر بخواهند) آرامش کنند.

۱۵ سیگنال رایج فضای خصوصی می خواست در یک واحد اتصال

در همین جا تعدادی از سیگنال رایج موجود است کدام ممکن است نماد می دهد ممکن است قطعاً به فضایی در اتصال شخصی خواستن دارید:

۱. مشاجرات انبساط می کنند

اگر اختلافات روز {به روز} در جاری {افزایش است}، این علامت قطعا نماد می دهد کدام ممکن است ممکن است ۲ نفر به فضای خصوصی در اتصال شخصی خواستن دارید به همان اندازه به سختی وقت بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اتصال، عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت شخصی در نظر گرفته شده کنید. مشاجره ها دشواری مهمی هستند کدام ممکن است باید رفع شوند، اگر همراه خود ماندن همراه با یکدیگر رفع نمی شوند، هر دوی ممکن است باید به سختی زمان هر دو فضای خصوصی برای در نظر گرفته شده کردن با اشاره به آن اختصاص دهید.

۲. تقریباً برای همه عامل به تأیید همدست مسکن شخصی خواستن دارید

اگر همدست مسکن‌تان وقتی برای انجام کارها هر دو جلب رضایت دوستانتان تأیید نمی‌کنید عصبانی می‌شود، قابل انجام است برای ضرب و شتم آن به فضایی خواستن داشته باشید.مدیریت شخصیتاجتناب کرده اند طرف همدست مسکن شخصی، اگر در پایان اجتناب کرده اند این شخصیت مراقبت نکنید، ممکن است در نتیجه حسادت شود.

۳. عادات همدست مسکن ممکن است آزاردهنده تبدیل می شود

اگر اجتناب کرده اند عادات همدست مسکن شخصی عصبانی می شوید، وقت کدام ممکن است ایده ها عقب کشیدن شخصی را رها کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها شخصی را اصلاح کنید. در ابتدا اجتناب کرده اند آن معایب خوشم به اینجا رسید، ۹؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا، خواه یا نه آنها آزاردهنده هستند؟ به سختی وقت بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر به عشق شخصی در نظر گرفته شده کنید.

۴. نمایندگی همدست ممکن است به سختی گیر کرده است

همه می خواهیم بچسبیم… درسته؟ با این حال شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط اعمال تبدیل می شود**

همه می خواهیم شخص سایه به همان اندازه خوب مرحله خاص، وقتی به ۱ مرحله کمتر از می رسد، {همه ما} عصبانی می شویم. {برای حفظ} این اشتیاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرقه در اتصال شخصی، به سختی وقت خصوصی برای آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش استرس اختصاص دهید.

۵. ممکن است هم دوست دارید همراه خود خودتان وقت بگذرانید

اگر بافت می کنید زمان کافی برای مراقبت اجتناب کرده اند شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست داشتن شخصی ندارید خودخوریممکن است باید همراه خود همدست مسکن شخصی صحبت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقابلا انتخاب بگیرید کدام ممکن است برای خودتان نیز وقت بگذارید.

۶. ممکن است آغاز به عصبی شدن با اشاره به اتصال شخصی کرده اید

اگر در اتصال شخصی بافت خستگی هر دو استرس می کنید، این سیگنال کدام ممکن است سلامت روان ممکن است به مراقبت بیشتری خواستن دارد. اجتناب کرده اند این رو، اجتناب کرده اند اختلاف تذکر همراه خود همدست مسکن شخصی جلوگیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای خصوصی برای مراقبت اجتناب کرده اند سلامت روان شخصی پیدا کنید.

۷. فردیت ممکن است در جایی گم تبدیل می شود

صرف نظر از کدام ممکن است چقدر همدست مسکن شخصی را دوست دارید هر دو او چقدر ممکن است را {دوست دارد}، ما به هیچ وجه نباید فردیت هر دو هویت شخصی را اجتناب کرده اند بازو بدهیم. برای باور آن نقطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای خصوصی برای شخصی اختصاص دهید انبساط خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها.

۸. ارجاع به همسرتان در جاری فرسوده شدن است

وقتی مکالمات همراه خود همدست زندگیتان تخلیه کننده تبدیل می شود، هر دوی ممکن است باید در جستجوی فضایی خصوصی باشید به همان اندازه یک بار دیگر شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق را برانگیزد. برای اینکه اتصال هر دو عروسی شخصی را به سطحی سودآور بهبود دهید، به ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطی خواستن دارید کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق فضای خصوصی قابل بدست آوردن باشد.

اگر بافت می کنید کدام ممکن است ارتباط ممکن است همراه خود همدست مسکن تان اجتناب کرده اند بین گذشت است هر دو باید یک بار دیگر همراه خود همدست مسکن شخصی ارتباط برقرار کنید، می توانید اجتناب کرده اند حمایت زناشویی درمانی نیز بهره مند شوید.

اکنون همراه خود درمانگر شخصی تصمیم بگیرید

۹. برای همدست مسکن شخصی جاذبه فیزیکی بافت نکنید

جاذبه فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمیت در یک واحد اتصال هر دو عروسی فوق العاده ضروری است. عاشقانه همراه خود همدست مسکن تان باید اجتناب کرده اند داخل نشات بگیرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به همدست مسکن شخصی کنجکاوی ندارید، این بدان معنی است کدام ممکن است برای اجتناب کرده اند بازو دادن او را انتخاب کنید و انتخاب کنید برانگیختن مشتاق برای فضای خصوصی خواستن دارید.

۱۰. دلت برای مجردی قدیم خوب شده است

خواه یا نه دلتنگ مسکن مجردی شخصی هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهید یک بار دیگر به مسکن زودتر برگردید؟ خوشایند، این می تواند یک سیگنال محکم است کدام ممکن است نماد می دهد ممکن است اجتناب کرده اند وضعیت حال شخصی راضی نیستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زمان خواستن دارید به همان اندازه متوجه شوید. فضای خصوصی پیدا کنید، با این حال با اشاره به یکدیگر بحث کنید.

۱۱. همدست مسکن ممکن است نمی شود دخالت تنبل

اگر همدست مسکن ممکن است نمی شود بعد اجتناب کرده اند کار هر دو هنگام جلب رضایت همراه خود دوستانش دخالت تنبل، این بدان معنی است کدام ممکن است آنها فضای خصوصی شخصی را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است نیز باید در جستجوی آن باشید.

۱۲. پاسخ های همدست مسکن ممکن است تغییر به هجا تبدیل می شود

اگر اخیرا مشاهده شده اید کدام ممکن است پاسخ های همسرتان مختصر هر دو مختصر {بوده است}، این سیگنال محکم اینجا است کدام ممکن است ممکن است ۲ نفر به فضای خصوصی در اتصال شخصی خواستن دارید. ممکن است باید مدتی زمان هر دو وضعیت پیدا کنید به همان اندازه یک بار دیگر این موضوع را پیدا کنید.

۱۳. ممکن است نیازی ندارید مشکلات را همراه خود همدست مسکن شخصی {در میان} بگذارید

ممکن است روز بدی را در محل کار شخصی سپری کردید هر دو همراه خود دوست پسرتان دعوا کردید، با این حال نمی‌خواهید همراه خود همسرتان {در میان} بگذارید، از متوجه می‌شوید کدام ممکن است او نمی‌فهمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ ناخوشایندی به این مکان نماد می‌دهد. برای جلوگیری اجتناب کرده اند چنین موقعیتی، به سختی فضای خصوصی پیدا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط خودم آرامش کنید.

۱۴. ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرتان عصبی هستید

در صورت شما ۲ نفر {به دلیل} حرفه، کار اجرایی هر دو اسبابک ها تولید دیگری استرس دارید، باید اجتناب کرده اند انجام تفریحی سرزنش کردن ممکن است باید خوب فضای خصوصی پیدا کنید به همان اندازه بتوانید به خودتان {کمک کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق شخصی را نماد دهید.

۱۵. همدست مسکن ممکن است حاوی علاقه های ممکن است نمی شود

اگر همدست مسکن ممکن است دوست ندارد به علاقه های ممکن است بپردازد، این بدان معنا نیست کدام ممکن است ممکن است باید اجتناب کرده اند انجام آنها بازو بردارید از همدست مسکن ممکن است آنها را دوست ندارد. این بدان معنی است کدام ممکن است باید فضای خصوصی هر دو روزی را برای امتحان کردن این اختصاص دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زمان شخصی اوقات خوبی داشته باشید.

چقدر منطقه کاملاً کمی است؟

متعدد اجتناب کرده اند افراد پرسیده اند، “فضای بیش اجتناب کرده اند حد چقدر است؟” راستش را بخواهید، ممکن است هر دو همدست زندگیتان باید فضای صحیح را محدوده کنید، از همدست مسکن شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال شخصی را بیشتر می شناسید.

همدست مسکن ممکن است همراه خود ملاحظه به از ملزومات، احساسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواطف شخصی به منطقه خواستن دارد. اجتناب کرده اند این رو، در همه زمان ها بهتر از کار اینجا است کدام ممکن است آنها متقابلاً انتخاب بگیرند کدام ممکن است چقدر فضایی را می خواهند آرامش کنند هر دو به آنها معامله با کنند. بررسی کردن منطقه قابل انجام است ممکن است را در حالت شوک، سوء تفاهم هر دو عصبانیت قرار دهد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس، در گذشته اجتناب کرده اند اینکه اجتناب کرده اند همدست مسکن شخصی انتقاد کنید، در نظر گرفته شده کنید:

  • باید اجتناب کرده اند بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدل اجتناب کرد از در نتیجه مکان های پرتنش تبدیل می شود.
  • پایداری کنید به همان اندازه همدست مسکن ممکن است کنار هم قرار دادن صحبت با اشاره به آن شود. در کارها سرعت نکنید
  • احساسات شخصی را در سکوت خاص کنید. ممکن است می توانید به آنها اطلاع دهید کدام ممکن است در همه زمان ها وقتی ارائه می دهیم خواستن دارند همین جا هستید.
  • احترام متقابل برای تصمیمی کدام ممکن است همدست مسکن ممکن است خواهد گرفت. آنها را به انجام کارهایی کدام ممکن است نمی خواهند مجبور نکنید.
  • محتوای متنی های کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین در همه زمان ها کار می کنند. زمینه صدای آنها را همراه خود پیام های بیش از حد پر نکنید. منتظر پاسخ آنها باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها باید توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها همراه خود آنها تصمیم بگیرید.
  • اقدامات کسل کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک باید در کل منطقه در انتخاب قرار گیرند.

اکنون کدام ممکن است فهمیدید چگونه با بیرون انتخاب کردن منطقه را آزاد کنید، بیایید بررسی کنیم چگونه فضای مناسبی را در اتصال شخصی تحمیل کنید.

یافتن تعادل صحیح فضای مفید در یک واحد اتصال

قابل انجام است در ابتدا روی حیله و تزویر شود، با این حال پس اجتناب کرده اند مدتی، او در واقعً مفید هر دو خوش بینانه است از این منطقه ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه اتصال شخصی را آسانسور کنید. در همین جا تعدادی از نکته برای تحمیل فضایی مفید برای همسرتان همراه خود تعادل صحیح معرفی شده است شده است:

  • وقتی همسرتان اوج شکل است، توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها همراه خود او تصمیم نگیرید. به عنوان جایگزین، محتوای متنی شخصی را کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین بگذارید.
  • اگر به فضای خصوصی خواستن دارند، {در خانه} همراه خود هم کار نکنید، به اتاق عکس بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار عکس برای {انجام دادن} پیدا کنید.
  • اجازه دهید همسرتان برای مدتی همراه خود دوستانش سطح برود. انتخاب کردن نکن.
  • خوب هر دو ۲ روز در ماه برای فضای خصوصی متقابل این سیستم ریزی کنید به همان اندازه بتوانید اجتناب کرده اند فضای سالمی در اتصال شخصی اوقات خوبی داشته باشید.

همین است، مردم! امیدوارم این وبلاگ ارائه می دهیم کمک تنبل به همان اندازه تعادل صحیح بین فضای خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید را در یک واحد اتصال پیدا کنید.

برای محتوای اصولاً اجتناب کرده اند این بازو، در تمام پلتفرم های رسانه های اجتماعی همراه خود ما در ارتباط باشید.

همراه خود تشکر برای مطالعه!