چگونه عالی سبک مسکن پرانرژی دارید؟


مارتی نامکو روانشناس می گوید: «خواهید کرد باید روی عوامل قوت شخصی هدف اصلی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل نقطه ضعف شخصی را فراموش کنید. اگر معنی های شخصی را بشناسید، انگیزه بیشتری برای حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل خواهید داشت از اعتقاد به نفس خواهید کرد افزایش خواهد یافت.

به آموزش داده شده است این روانشناس، خواهید کرد باید عالی این سیستم روزانه خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی عالی این سیستم منسجم برای مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب شخصی داشته باشید به همان اندازه به نظمی بازو یابید کدام ممکن است به طور خودکار خواهید کرد را به ورزش اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک ترغیب تنبل.

وی خاطرنشان کرد: حتما در کل روز آرامش های کوتاهی داشته باشید، با این حال اجتناب کرده اند آرامش های تمدید شده قابل مقایسه با تماشای تلویزیون هر دو چک کردن تلفن در کنار ، از این آرامش ها بیش اجتناب کرده اند حد اندازه می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد را اجتناب کرده اند هدف هر دو حرفه بی نظیر شخصی در اطراف می تنبل.

این روانشناس اظهار داشت: متعادل کشف کردن، ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند معنی ها باعث تبدیل می شود بافت کارآمدی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل شخصی را ادراک داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مقابله همراه خود مشکلات امتحان شده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اراده باعث بافت رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت در مسکن شود. ” بودن.

به آموزش داده شده است نامکو، مهمترین دستور در یک واحد سبک مسکن پرانرژی از گرفتن این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات روزانه خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص است کدام ممکن است سرانجام خواهید کرد را {به سمت} ورزش مفیدتری سوق دهد. با این حال این ممکن است گاهی اوقات مدت زیادی اندازه بکشد، متعاقباً صبر کنید و ببینید.