کاهش ۴۲ درصدی تخلفات در شهر تهران


صاریمی اظهار داشت:

پارسینا: معاون شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار شهرداری تهران اجتناب کرده اند کاهش حدود ۴۲ درصدی تخلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۳۳ درصدی پیشگیری اجتناب کرده اند مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرتجاری در شهر تهران در سفر نوروز امسال نسبت به مدت خیلی شبیه در سال ۱۴۰۰ خبر داد. .

۲۰ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۳:۰۹

به گزارش روابط کلی معاونت شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی در خصوص اقدامات {انجام شده} برای برخورد همراه خود تخلفات ساختمانی در شهر تهران در سفر نوروزی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مهمترین وظایف شهرداری تهران است. ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست اجتناب کرده اند اراضی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز با بیرون سهل انگاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا سعی داریم اقدامات مناسبی برای جلوگیری اجتناب کرده اند تصرف پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز {در این} قلمرو انجام دهیم.
وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند سال های قبلی بهره برداران اجتناب کرده اند سفر نوروزی برای ارتکاب تخلف اجتناب کرده اند حریم شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام عملیات مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز غیرمجاز {در این} محدوده اطمینان حاصل شود که پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود این تخلفات، اجتناب کرده اند اسفندماه قبلی اقدام به اقدام تمهیدات ویژه تشکیل کمیته های ایمنی اجتناب کرده اند حریم شخصی همراه خود هدف جلوگیری در پایان اجتناب کرده اند مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نظارت نظارتی مورد نیاز توسط اجزا اداره کل حریم شخصی، نمایندگی شهرداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست، دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام مدیریت شهری: حریم شخصی اجتناب کرده اند جمله مهمترین.
معاون شهردار تهران همراه خود ردیابی به اهمیت اقدامات قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه مجریه در برخورد همراه خود مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز در شهر تهران طی اسفند ماه سال قبلی اظهار داشت: مجموع اقدامات {انجام شده} در نتیجه کاهش ۴۲ درصدی تخلفات شد. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۳۳ درصدی پیشگیری اجتناب کرده اند تخلفات {در این} بخش نسبت به مدت خیلی شبیه در سال ۱۴۰۰.
صاریمی در نهایت افزود: در سفر ۲ هفته ای نوروز امسال ۱۲۲ مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در تهران ممنوع شد.