کدام کشورها در مسیر دستیابی به اهداف جهانی واکسیناسیون SOVID-19 هستند؟


برای هر کشوری ، میزان واکسیناسیون فعلی را به عنوان میانگین افرادی که اولین دوز واکسن خود را در روز دریافت کرده اند محاسبه می کنیم ، در 14 روز گذشتهبر

سپس فرض می کنیم که این میزان واکسیناسیون اخیر تا پایان سال ثابت می ماند. با افزودن این سهم مورد انتظار به سهم جمعیتی که قبلاً واکسینه شده اند ، ما پیش بینی می کنیم که چه تعداد از مردم حداقل 1 دوز را تا 1 ژانویه 2022 دریافت خواهند کرد. ما کشورهایی را که بیش از 30 روز تعداد خود را گزارش نکرده اند ، از پیش بینی خود حذف می کنیم.

این روش به این معنی است که پیش بینی ها افزایش یا کاهش نرخ واکسیناسیون در آینده را در نظر نمی گیرند ، که ممکن است منجر به تغییر در معیارهای واجد شرایط بودن ، تحویل یا عدم وجود واکسن یا سیاست های جدید دولت شود.

دیدگاهتان را بنویسید