کرونا همچنان همراه خود ماست/ محافظت واکسیناسیون باید پایان دادن شود


به گزارش پارسینی، بهرام عین الله اظهار داشت: در موج ششم ایران یکی اجتناب کرده اند کشورهای سودآور بود کدام ممکن است ۱۴۷ میلیون دوز واکسن به ملت تزریق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت در گروه تحمیل شد.

عین الله همراه خود خاص اینکه شیوع اومیکرون به دلتا نرسیده است، افزود: اکنون آمار از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر به کمتر اجتناب کرده اند ۱۰۰ نفر رسیده است، با این حال باید بدانیم کدام ممکن است کرونا همچنان در کنار ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید پروتکل های بهداشتی رعایت شود.

وی همراه خود ردیابی به اهمیت پایان دادن محافظت واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند پوزه اظهار داشت: تنها حدود ۴۶ سهم اشخاص حقیقی نوبت سوم واکسن کرونا را اکتسابی کردند، در حالی کدام ممکن است محافظت واکسیناسیون باید پایان دادن شود از ملایم شده محافظت درست واکسیناسیون به ۹۰ سهم رسیده است. اجتناب کرده اند عفونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی.” mir جلوگیری می تنبل.