کودک بی جا به آغوش خانوار اش برمی گردد


سرهنگ مرتضی نصاری بازپرس کسب اطلاعات در مورد عمیق {ناپدید شدن} این کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت وی نزد خانوار ذکر شد: اوایل امسال مادری افغان تابعیت شخصی را به پلیس توجه تهران راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد ۹ ساله شخصی را مفقود ادعا کرد.

وی یکپارچه داد: مادر این کودک در اظهارات شخصی به بازپرسان ادعا کرد کدام ممکن است فرزندش حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح اجتناب کرده اند منزل شخصی واقع در جاده مولوی خارج شده با این حال تولید دیگری برنگشته است.

سرهنگ نصاری همراه خود ردیابی به حساسیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سن کم این کودک ذکر شد: پرونده برای تحقیقات تخصصی به تیمی اجتناب کرده اند کارآگاهان اداره چهارم پلیس توجه ارجاع شد کدام ممکن است در تحقیقات بومی کارآگاهان متوجه شدند کودک در حین تفریحی به جاده بی نظیر آمده است. “

وی افزود: کارآگاهان همراه خود انجام اقدامات اولین متوجه شدند کودک توسط گشت گروه مراقبت به وسط نگهداری منتقل شده است. لذا همراه خود واژگونی این پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده خستگی ناپذیر بازپرسان بخش چهارم پلیس توجه کودک به آغوش مادرش بازگشت.