گل محمدی بازگشت!


یحیی گل محمدی سرمربی سرخ ها کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند دربی همراه خود صفحه اینستاگرام شخصی خداحافظی کرد، در این زمان همراه خود تخلیه مطلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبریک عید نوروز اجتناب کرده اند بازگشت شخصی به این جامعه اجتماعی خبر داد.

گل محمدی برگشت!  / تصویر