گوبیدین در خطا جدید شخصی خاورمیانه را «غرب میانه» + فیلم نامید


پارسینا: جوبدین رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی شخصی به خطا خاورمیانه را «غرب میانه» توضیح دادن کرد.

۰۴ فروردین ۰۹-۱۴۰۱: ۰۱