چه کسی می تواند برای کمک هزینه مشاغل متوسط ​​برای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای کمک هزینه مشاغل متوسط ​​برای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای کمک هزینه مشاغل متوسط ​​برای TOS اقدام کند؟ متقاضیان باید در اواسط دوران حرفه ای یک استادیار دیرهنگام در سطح یک دانشیار اولیه یا دارای رتبه غیرمعلوم معادل باشند. آنها باید سوابق انتشار و بودجه مستقل و تجدید نظر شده برای کمک های تحقیقاتی (حداکثر 500000 دلار در سال) در … ادامه